Waarden

Onderzoekend

We vertrekken vanuit het leerplan W.O. (wereldoriëntatie), d.w.z. vanuit de leefwereld van onze kleuters, met het oog op de na te streven leerdoelen.

We laten de kinderen volop experimenteren en ontdekken, vaak trial en error, waarbij fouten maken mag en het ook belangrijk is er zoveel mogelijk over te praten.

We reflecteren hierover met de kinderen en als leerkracht om het aanbod aan te passen waar nodig: ontdekdozen, telkens nieuwe/andere materialen, sterke uitdagende verrijking van de speelhoeken, techniek …

Zelfvertrouwen

We benaderen elk kind positief door het bij alle activiteiten te betrekken, zodat het zich op zijn gemak voelt.

We hebben oog voor ieders behoeften en talenten.

We leggen de nadruk op succeservaringen.

We houden rekening met de gevoelens van onze kleuters.

We geven hen de nodige tijd om hun gevoelens te leren uiten.

Mondig

We geven onze kleuters veel spreekkansen doorheen de dag, van het ochtendgesprek tot de vele interacties in de taalrijke klashoeken en tijdens de uitdagende activiteiten in de klas en daarbuiten.

We maken gebruik van basiswoordenschat tot uitdagende boekentaal.

We nemen kleine groepjes kleuters apart om in te spelen op hun behoeften en hun spreekkansen uit te dagen, op te drijven.

Samenwerken

We leren de kleuters samenwerken in verschillende situaties en geven hen verschillende taken die bijdragen tot een geheel.

We laten hen elkaar helpen, zodat ze een verantwoordelijkheid leren dragen.

We vinden het belangrijk dat de ouders bij het begin en eind van de schooldag in contact kunnen komen met de leerkrachten.

We zorgen er ook voor dat de ouders zich betrokken voelen bij het schoolgebeuren door hen uit te nodigen bij meerdere schoolactiviteiten: SOS (Samen Op School), schooltoneel, voorlezen, spelletjes spelen, …

We werken als team samen aan een gericht leerstofaanbod en opvolging van de kleuters door overleg- en vergadermomenten in te plannen.-

Respectvol

We maken afspraken met onze kleuters om respectvol en verdraagzaam om te gaan met elkaar.

We leren hen zorgzaam om te gaan met de materialen op school en met de natuur.

We laten de kleuters kennismaken met de verschillende afspraken rondom ons en gewoontes van andere mensen.

Zelfstandig

We laten onze kleuters zoveel mogelijk zelf doen.

We stimuleren de zelfredzaamheid via routines, taken en eigen initiatief.

We leren hen zelf keuzes maken.

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! kleuterschool 't Kawautertje
Kerkstraat 4
2830 Willebroek
03 886 69 09
info@tkawautertje.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be